Prace realizowane w projekcie mają na celu ochronę cennych i rzadkich w skali Europy siedlisk (wrzosowisk, muraw i borów chrobotkowych), wykonywane są m.in. w okolicach Góry Ojca, Łużowej Góry, Janówka, Kaliszek, Korfowego, Górek i Sowiej Woli.

Największym zagrożeniem dla tych półnaturalnych typów zbiorowisk jest zarastanie oraz inwazja gatunków obcych, a w niektórych przypadkach także erozja podłoża spowodowana przez czynniki naturalne oraz antropogeniczne, zwłaszcza na stromych stokach wydm. Chronimy je czynnie m.in. poprzez wycinkę nalotu drzew i krzewów (nalot to początkowa faza rozwoju drzewostanu), przerzedzenie starszych drzewostanów pochodzenia sztucznego, które je zacieniają powodując systematyczne ustępowanie gatunków charakterystycznych dla wyżej wymienionych siedlisk. Istotne jest również usuwanie gatunków inwazyjnych – czeremchy amerykańskiej, robinii akacjowej, nawłoci późnej i/lub kanadyjskiej. W miejscach najbardziej narażonych na erozję, wywołaną m.in. rozdeptywaniem i rozjeżdżaniem dzikich ścieżek, budowane są barierki i płotki przeciwerozyjne, aby zapobiec wchodzeniu i wjeżdżaniu na wydmy oraz niszczeniu muraw i stanowisk rzadkich gatunków roślin.
Również na siedlisku dąbrowy świetlistej – w okolicach obszaru ochrony ścisłej Zamczysko i Karpaty – prowadzono zabiegi polegające na wycince drzew i krzewów.


W ochronie tego typu siedlisk bardzo ważne jest usuwanie biomasy, zwłaszcza tej pochodzącej z wycinki (drzew i krzewów oraz wyrwanych lub skoszonych roślin zielnych), która rozkładając się na powierzchni prowadzi do eutrofizacji siedliska (wzrostu żyzności gleby) i przyspiesza zarastanie drzewami i krzewami. Jest to niekorzystne dla światłolubnych roślin o niskich wymaganiach glebowych i w efekcie prowadzi do zanikania charakterystycznych gatunków runa.

Prace związane z wycinką drzew zakończyły się z początkiem okresu lęgowego ptaków pod koniec marca. Dalej będzie można je kontynuować późnym latem i jesienią. Od maja wykonywane będą zabiegi związane z ograniczaniem gatunków inwazyjnych, ekspansywnych roślin zielnych.

Prosimy o nie wchodzenie na powierzchnie, gdzie prowadzone są zabiegi. Po pierwsze dlatego, że znajdując się w parku narodowym mamy obowiązek poruszania się po wyznaczonych szlakach. Po drugie, aby nie narażać się na niebezpieczeństwo wypadku i po trzecie, aby nie przeszkadzać wykonawcom w pracach.

Barierki na Górze Ojca – Obwód Ochronny Sieraków

Przerzedzenie drzewostanu sosnowego w Obwodzie Ochronnym Rybitew na stanowiskach sasanki łąkowej, goździka piaskowego, leńca bezpodkwiatkowego i smagliczki pagórkowej.