Wrzosowisko

Na przełomie 2022 i 2023 roku w oddziale nr 140 obwodu ochronnego (leśnictwa) Janówek przeprowadzono zabiegi zwalczania gatunków obcych oraz poprawy stanu siedlisk przyrodniczych chronionych w ramach europejskiej sieci Natura 2000 (w tym: borów chrobotkowych, wrzosowisk i muraw szczotlichowych). Działania te miały także na celu poprawę warunków siedliskowych dla gatunków związanych z wydmami w Kampinoskim Parku Narodowym.

Na powierzchni 0,99 ha usunięto dwa obce gatunki drzewiaste: sosnę Banksa Pinus banksiana oraz sosnę smołową Pinus rigida. Te dwa pochodzące z Ameryki Północnej gatunki zostały posadzone w Puszczy Kampinoskiej w pierwszej połowie XX wieku w celach gospodarczych. Jako iż są mało wymagające siedliskowo oraz odporne na mróz, były wykorzystywane do zalesiania wydmowych piasków. Te obce geograficznie gatunki wytwarzają bardzo grubą warstwę długo rozkładającej się ścioły (głównie igliwia), która uniemożliwia rozwój rodzimym roślinom runa.

W celu odtworzenia siedlisk przyrodniczych takich jak bory chrobotkowe, wrzosowiska oraz murawy, po wycięciu sosny Banksa oraz sosny smołowej, na powierzchni 0,27 ha zdarto grubą warstwę igliwia, a na sąsiadującej powierzchni 0,32 ha wykonano przerzedzenie drzewostanu sosny pospolitej w celu doświetlenia dna lasu – wszystko po to, aby pojawiły się tam gatunki zielne właściwe dla chronionych siedlisk, takie jak np.: chrobotki, szczotlicha siwa, wrzos pospolity, sporek wiosenny czy turzyca wrzosowiskowa.

W ramach zabiegów ochronnych, na powierzchni 0,65 ha uprzątnięto biomasę w postaci zalegających konarów i gałęzi. Nadmierna ilość rozkładającej się biomasy pogarsza warunki siedliskowe dla chrobotków poprzez przygniatanie, zacienianie fragmentów runa, jak również wzbogacanie podłoża glebowego w związki mineralne i organiczne (eutrofizację). W nadmiernie zacienionym i użyźnionym runie, zamiast chrobotków zaczynają dominować mchy leśne – rokietnik pospolity i widłoząb kędzierzawy.

Zabiegi ochrony czynnej podjęte w tym miejscu zostały przeprowadzone na łącznej powierzchni 1,96 ha.