Usuwanie gatunków ekspansywnych - trzcinnika piaskowego z siedlisk

Trwa prowadzenie zabiegów ochronnych w siedliskach

W ostatnich miesiącach intensywnie prowadziliśmy zabiegi ochronne w projekcie Kampinoskie Wydmy.  Najnowsze prace polegały głównie na usuwaniu drzew i krzewów, ograniczaniu występowania drzewiastych inwazyjnych gatunków obcego pochodzenia oraz ograniczaniu występowania inwazyjnych gatunków zielnych obcego pochodzenia. Na dzień dzisiejszy objętych zabiegami zostało już 1575,46 ha z planowanych 1624,00 ha, co stanowi 97,01% zaplanowanych do zabiegów ochrony…

Wrzosowisko

Usuwanie gatunków obcych w obwodzie ochronnym Janówek

Na przełomie 2022 i 2023 roku w oddziale nr 140 obwodu ochronnego (leśnictwa) Janówek przeprowadzono zabiegi zwalczania gatunków obcych oraz poprawy stanu siedlisk przyrodniczych chronionych w ramach europejskiej sieci Natura 2000 (w tym: borów chrobotkowych, wrzosowisk i muraw szczotlichowych). Działania te miały także na celu poprawę warunków siedliskowych dla gatunków związanych z wydmami w Kampinoskim…

Warsztaty dobrych praktyk

W dniach 26-27 września 2022 r. odbyły się „Warsztaty dobrych praktyk w zakresie ochrony siedlisk przyrodniczych, w tym: muraw, wrzosowisk i widnych lasów oraz ograniczania występowania inwazyjnych gatunków obcych”. Było to wspólne przedsięwzięcie dwóch (spośród wielu) projektów realizowanych w Kampinoskim Parku Narodowym: „Dla zachowania bioróżnorodności – ochrona siedlisk i gatunków na obszarach wydmowych Kampinoskiego Parku…

Dyskusja na temat zwalczania czeremchy amerykańskiej w obwodzie ochronnym Lipków

Szkolenie z ochrony siedlisk wydmowych

W dniach 15, 16, 19 i 20 września 2022 r. odbyło się „Szkolenie w zakresie ochrony siedlisk przyrodniczych, w tym: muraw, wrzosowisk, widnych lasów oraz ograniczania występowania inwazyjnych gatunków roślin”. Szkolenie to zostało zorganizowane w ramach projektu „Kampinoskie wydmy” i dotyczyło siedlisk chronionych w ramach projektu. Pierwszego dnia odbyła się część kameralna, w ramach której…

Kępa robinii akacjowej po zabiegu

Usuwanie gatunków obcych

Od końca maja 2022 r. w ramach projektu „Kampinoskie wydmy” prowadzone są prace związane z ograniczaniem występowania gatunków obcych (czeremchy amerykańskiej, dębu czerwonego, klonu jesionolistnego, robinii akacjowej, rdestowca ostrokończystego). W przypadku drzew i krzewów działania polegają na ich wycinaniu (w przypadku większych osobników) lub ich wyrywaniu (mniejsze/młode osobniki) gatunków obcych. W przypadku szczególnie groźnego rdestowca…

Ogłoszono kolejny przetarg

Informujemy, że w ramach projektu „Kampinoskie wydmy” opublikowano ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego na “Wykonanie działań ochronnych na obszarze projektu “Kampinoskie wydmy” w latach 2022-2023” (link do ogłoszenia: https://bip.kampinoski-pn.gov.pl/index.php/przetargi-publiczne/1405-przetarg-nieograniczony-na-wykonanie-dziaa-ochronnych-na-obszarze-projektu-kampinoskie-wydmy-w-latach-2022-2023). Zapraszamy do składania ofert.

Wstępne konsultacje rynkowe dotyczące postępowania na zabiegi ochronne

W najbliższych dniach odbędą się wstępne konsultacje rynkowe dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie działań ochronnych na obszarze projektu „Kampinoskie wydmy” w latach 2022-2023”. Celem wstępnych konsultacji rynkowych jest przygotowania postępowania i poinformowania wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówienia. Zgłoszenia można składać:a) osobiście, w siedzibie Zamawiającego;b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na…